Reklamacja i gwarancja

 1. Przedmiotem Umowy Sprzedaży są usługi psychologiczne, prawne oraz naukowe.
 2. W przypadku stwierdzenia wady świadczonej przez Sprzedawcę usługi, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji zgodnie z przepisami dotyczącymi rękojmi określonymi w Kodeksie cywilnym. Jeśli Klientem jest Przedsiębiorca, strony wyłączają odpowiedzialność z tytułu rękojmi.
 3. Reklamację należy zgłosić w formie pisemnej lub elektronicznej na adresy Sprzedawcy wskazane w niniejszym Regulaminie.
 4. Sprzedawca dokona rozpatrzenia żądania reklamacyjnego bez zbędnej zwłoki, a w przypadku Klienta będącego Konsumentem – nie później niż w terminie 14 dni. Jeśli Sprzedawca nie udzieli odpowiedzi na żądanie reklamacyjne Klienta będącego Konsumentem w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to zostało uznane za uzasadnione.
 5. W przypadku odsyłania produktów w ramach procedury reklamacyjnej, należy przesłać je na adres wskazany w § 3 niniejszego Regulaminu.
 6. Jeśli Produkt objęty jest gwarancją, informacje dotyczące gwarancji oraz jej treść zostaną przedstawione w opisie Produktu dostępnym w Sklepie.

Płatności

 1. Usługa zostanie zrealizowana zgodnie z informacją na karcie produktu w formie rozmowy telefonicznej
 2. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 3. Płatność przelewem na konto Sprzedawcy
 4. Płatności elektroniczne
 5. Płatność kartą płatniczą.
 6. Szczegółowe informacje na temat metod dostawy oraz akceptowalnych metod płatności znajdują się za stronach Sklepu.